4. Condicións Xerais de contratación

As presentes Condicións Xerais de Contratación (en diante CGC) teñen por obxecto regular as relacións contractuais formalizadas por vía telemática entre Carla Alfaia Xoiería e os USUARIOS da súa páxina web ( https://www.carlaalfaia.com) que pasen a ter a consideración de CLIENTES de acordo co disposto nas presentes CGC.

A compra dos distintos produtos que ofrece Carla Alfaia Xoiería a través da súa páxina web require tanto a aceptación das presentes CGC, que o CLIENTE recoñece ler previamente á formalización do contrato por medios electrónicos, como as que chegado o caso puidese rexer en cada unha das modalidades de contratación específica para un determinado produto ou servizo.

4.1. Carla Alfaia Xoiería

Carla Alfaia Xoiería é unha páxina web, marca comercial e dominio rexistrado sen personalidade xurídica propia. A titular de Carla Alfaia Xoiería é a persoa física cuxos datos persoais poden consultarse nos apartado termos de uso do Aviso Legal desta web.

Toda referencia a Carla Alfaia Xoiería que se realice nas correlativas e enumeradas cláusulas das presentes CGC entenderanse referidas ao seu titular.

4.2. Definición de CLIENTE

Terá a consideración de CLIENTE a/ s persoa/ s física/ s ou xurídica/ s, con capacidade para contratar de acordo á lexislación que lle sexa aplicable conforme á súa nacionalidade, que contraten a adquisición de calquera dos produtos ofrecidos por Carla Alfaia Xoiería a través do seu sitio web https://www.carlaalfaia.com/.

4.3. Dereitos do CLIENTE

Os CLIENTES de Carla Alfaia Xoiería son titulares dos seguintes dereitos:

a) Dereitos relacionados cos datos persoais proporcionados a Carla Alfaia Xoiería nos termos previstos no punto 7 da Política de Protección de Datos.

b) Dereito a recibir o produto adquirido unha vez formalizado o pago do mesmo de acordo cos termos dispostos no punto 4.10 do presente documento.

c) Dereito de desistir do contrato celebrado de acordo cos termos dispostos no punto 4.13 do presente documento

d) Dereito a recibir canta información estime necesaria previa adquisición dos produtos ofertados na páxina web.

e) Dereito a solicitar copia -electrónica ou en formato papel- do contrato ou do formulario de compra dos produtos adquiridos a través do sitio web.

f) Dereito a solicitar factura -electrónica ou en formato papel- polos produtos adquiridos a través da páxina web de acordo cos termos establecidos no punto 4.12 do presente documento.

4.4. Obrigacións do CLIENTE

Os CLIENTES de Carla Alfaia Xoiería están suxeitos ás seguintes obrigacións:

a) Realizar un uso da páxina web de Carla Alfaia Xoiería de acordo co disposto nos Termos de Uso da Web.

b) Proporcionar a Carla Alfaia Xoiería de forma veraz e completa canta información, datos ou documentación sexa requirida para a correcta formalización dos contratos.

c) Pagar o prezo dos produtos adquiridos mediante a utilización de calquera das formas de pago definidas no punto 4.10 do presente documento.
O incumprimento por parte do CLIENTE dalgunha destas obrigacións, das presentes CGC ou de calquera outra disposición legal aplicable dará dereito a Carla Alfaia Xoiería a resolver o contrato. No caso de que Carla Alfaia Xoiería resolva o contrato por calquera dos motivos expostos na presente cláusula, non recaerá obrigación nin responsabilidade algunha sobre esta, polo que non se devolverá nestes supostos ningún importe previamente abonados.

4.5. Dereitos de Carla Alfaia Xoiería

Carla Alfaia Xoiería é titular dos seguintes dereitos:

a) Dereito a recibir o pago polos produtos adquiridos polo CLIENTE de acordo co disposto nos puntos 8 e 10 do presente documento.

b) Dereito a recibir do CLIENTE datos persoais, información e documentación veraz e completa para a correcta formalización da relación contractual.

c) Dereito a cancelar calquera tipo de pedido ou envío a terceiros países reembolsando as cantidades percibidas polo CLIENTE.

d) Dereito a actualizar e/ou modificar unilateralmente as presentes CGC de acordo cos termos establecidos no punto 4.17 do presente documento.

e) Dereito a resolver o contrato en caso de incumprimento, por parte do CLIENTE, das disposicións contidas no presente documento, dos Termos de Uso da Web, ou de calquera outra disposición legal que puidese ser aplicable; así como a esixir responsabilidade ao CLIENTE derivada dos devanditos incumprimentos.

4.6. Obrigacións de Carla Alfaia Xoiería

Carla Alfaia Xoiería comprométese ante os CLIENTES a:

a) Enviar produto adquirido polo CLIENTE de acordo cos termos dispostos no punto 4.11 do presente documento.

b) Garantir os dereitos relacionados cos datos persoais dos CLIENTES nos termos dispostos na Política de Protección de Datos, así como o dereito de desistencia regulada no punto 4.13 do presente documento.

c) Proporcionar ao CLIENTES canta información requira sobre os procesos de contratación, pago, e envío do produto adquirido dentro das posibilidades de que dispoña.

d) Emitir factura de acordo cos termos dispostos no punto 4.12 do presente documento.

4.7. Ámbito de actuación

O ámbito de actuación de Carla Alfaia Xoiería abarca todo o territorio nacional, incluídas Ceuta, Melilla así como as illas Baleares e Canarias.

Excepcionalmente, Carla Alfaia Xoiería poderá estender o seu ámbito de actuación realizando envíos a outros países de acordo co disposto nos puntos 4.14 e 4.15 das presentes CGC.

4.8. Contratación

A contratación en territorio nacional realizarase por vía telemática. O CLIENTE deberá facilitar os datos requiridos por Carla Alfaia Xoiería a través do formulario habilitado para ese efecto na páxina web ou ben a través da oferta individual previamente solicitada.

Previamente á contratación o CLIENTE prestaría o seu consentimento en relación ás presentes CGC, entendendo e aceptando que os produtos que pretende adquirir son a cambio do prezo establecido na páxina web polos mesmos.

O prezo de cada produto coñecerase a través da páxina web de Carla Alfaia Xoiería ou da oferta comercial individual realizada ao CLIENTE.

No suposto en que o prezo puidese variar terase sempre como referencia o prezo da páxina web no momento no que o CLIENTE formalizase o contrato ou o prezo da oferta comercial individual.

No prezo inclúense os impostos indirectos aplicables en España (IVE/IVE). En calquera caso, o prezo do produto non inclúe prezos, taxas, gravames ou calquera outro tipo de custo adicional que o CLIENTE puidese ter que liquidar #ante entes, órganos, organismos ou instancias administrativas, xurisdicionais ou calquera outras que puidese corresponder; todo este tipo de gastos ou custos deberán ser abonados previa e directamente polo CLIENTE.

No suposto de compravendas internacionais, o CLIENTE deberá contactar previamente con Carla Alfaia Xoiería para que esta proporciónelle unha oferta de venda con prezo, gastos de envío e tempo de recepción individualizados.

O contrato entrará en vigor e fornecerá efectos desde o momento en que se produza a aceptación por parte do CLIENTE. O contrato terá unha duración definida, que virá dada pola recepción polo CLIENTE dos produtos adquiridos.

4.9. Horario

O CLIENTE poderá realizar compras na páxina web de Carla Alfaia Xoiería á hora que desexe. Se as compras fosen presentadas en horario de 22:00 a 08:00 horas, en domingos, ou en festivos nacionais, entenderanse presentadas ao seguinte día hábil ás 10:00 horas.

Unha vez recibida a orde de compra, o pedido ten un tempo de preparación de 24 a 48 horas, suspendéndose devandito cómputo de horas as fins de semana ou #día festivos. Algúns produtos poden ter un tempo de preparación superior, nese caso especificaríase na información do produto.

4.10. Formas de pago

O CLIENTE poderá realizar o pago dos produtos adquiridos por calquera dos seguintes medios:

a) Transferencia bancaria

b) Tarxeta de crédito ou débito

Transferencia bancaria:
Unha vez realizada a transferencia bancaría o CLIENTE deberá enviar confirmación do pago a Carla Alfaia Xoiería por correo electrónico ou polos medios establecidos na páxina web para ese efecto para comezar a tramitación e xestión do envío do produto adquirido.

Tarxeta de crédito ou débito:
A xestión e tramitación dos pagos mediante tarxeta de crédito ou débito realizarase mediante a TPV virtual da entidade bancaria BBVA integrada na páxina web de Carla Alfaia Xoiería. Ao realizar un pago con esta pasarela Carla Alfaia Xoiería nunca accederá ao seu número da súa tarxeta nin conta bancaria.

Poderá obter máis información sobre este sistema de pago na seguinte ligazón.

En calquera dos supostos O pago haberá de realizarse antes de que Carla Alfaia Xoiería envíe o produto adquirido con independencia da forma de pago empregada polo CLIENTE.

Carla Alfaia Xoiería non se fai responsable de calquera tipo de problema que poidan presentar calquera das formas ou pasarelas de pago expostas neste apartado ao tratarse de servizos ofrecidos por terceiros sobre os cales non existe ningún tipo de control ou fiscalización.

4.11. Envío dos produtos

Unha vez formalizado o contrato e realizado o pago do produto de acordo cos termos dispostos nos puntos 4.8, 4.9 e 4.10 do presente documento Carla Alfaia Xoiería, no momento en que finalice a preparación da orde de compra procederase ao seu envío.

As pezas por encargo ou da colección “ Bosquexos” terán o tempo de elaboración e entrega especificado na descrición do produto. Nestes casos o produto enviarase unha vez finalizado devandito tempo de elaboración.

A entrega do produto realizarase por correo nun prazo aproximado de 48 a 72 horas.

Os pedidos por un importe superior a 100 euros non teñen gastos de envío. Para pedido por importe inferior a 100 €, os gastos de envío serán de 4,99 €.

No caso de envíos con destino Ceuta, Melilla e as Illas Canarias, os pedidos por un importe superior a 130 euros non teñen gastos de envío. Para pedido por importe inferior a 130 euros, os gastos de envío serán de 6,99 euros.

No suposto de envíos internacionais, debido ao seu carácter esporádico, os gastos de envío determinaranse na oferta personalizada que se establecerá nas condicións particulares da compra.

4.12. Facturación

De acordo co disposto nos puntos uno e dous do artigo 164 da Lei 37/1992, do 28 de decembro, do Imposto sobre o Valor Engadido, o CLIENTE presta o seu consentimento expreso para que Carla Alfaia Xoiería emita ao seu nome a factura correspondente á compra dos produtos en formato electrónico e para que a mesma lle sexa remitida por vía telemática ao correo electrónico que facilitase no momento de formalizar o contrato con Carla Alfaia Xoiería.

O CLIENTE poderá revogar en calquera momento o consentimento relativo a recibir a factura en soporte electrónico enviando un correo electrónico a joyas@carlaalfaia.com cos seus datos persoais e manifestando o seu interese en recibir a factura en soporte papel.

4.13. Desistencia, cancelación de pedidos e reembolsos

De acordo co disposto na Lei Xeral para a Defensa dos Consumidores e Usuarios, o CLIENTE terá dereito a desistir do contrato no prazo de 14 días naturais a contar desde o día da recepción do ben obxecto do contrato, sen indicar o motivo e sen incorrer en gastos pola súa banda coa excepción de gastos necesarios para devolver o produto.

Ao obxecto de exercitar este dereito, e sempre dentro do prazo establecido no apartado anterior, o CLIENTE poderá utilizar o modelo de formulario de desistencia que considere máis axustado, ou ben realizar declaración inequívoca que deixe constancia da súa decisión de desistir do contrato. En calquera caso, o CLIENTE poderá requirir a

Carla Alfaia Xoiería para que lle facilite electronicamente un modelo de formulario de desistencia.

Non se permite a cancelación de pedidos fóra dos supostos relativos á desistencia referenciados nos parágrafos anteriores.
Calquera tipo de reembolso que Carla Alfaia Xoiería deba realizar ao CLIENTE realizarase mediante transferencia bancaria ao número de conta que proporcione o CLIENTE unha vez devolto o produto.

4.14. Normativa aplicable

Toda a actividade comercial e contractual de Carla Alfaia Xoiería atópase sometida á normativa vixente disposta no ordenamento xurídico español.
A páxina web de Carla Alfaia Xoiería atópase traducida a distintos idiomas, polo que a versión orixinal de todos os seus textos, a efectos legais, será sempre a versión española.

4.15. Foro

Carla Alfaia Xoiería e o CLIENTE que non sexa consumidor ou USUARIO segundo a definición dada pola normativa sectorial española, renuncian expresamente a calquera outro foro, e sométense ao dos xulgados e tribunais da cidade da Coruña para calquera controversia que puidese derivarse do acceso ou uso do sitio web, mesmo no caso de que o CLIENTE teña o seu domicilio fóra de España.

4.16. Exención de responsabilidade

Carla Alfaia Xoiería non asume responsabilidade algunha polos danos, prexuízos, perdas, reclamacións ou gastos producidos por:

a) Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos e/ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao seu control.

b) Uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros.

c) Uso indebido e/ou inadecuado das páxinas do sitio web.

d) Erros de seguridade e/ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas do mesmo.

e) Calquera tipo de problema relacionado coas pasarelas de pago de terceiros empregadas na páxina web.

f) Calquera tipo de uso delituoso, ilegal, irregular ou contrario á moral e aos costumes vixentes relacionado cos produtos ofertados.

O CLIENTE é consciente, e acepta voluntariamente, que a adquisición dos produtos ofertados na páxina web realízase, en todo caso, baixo a súa única e exclusiva responsabilidade.

O CLIENTE responderá dos danos e prexuízos de toda natureza que Carla Alfaia Xoiería poida sufrir como consecuencia do incumprimento de calquera das obrigacións ás que queda sometido en virtude das presentes CGC ou da lexislación aplicable en relación coa utilización do sitio web e da difusión pública non autorizada dos produtos adquiridos.

4.17. Actualizacións e modificacións das presentes CGC

Estas CGC poderán ser actualizadas e/ou modificadas cando Carla Alfaia Xoiería estímeo oportuno. Se da actualización e/ou modificación das mesmas derivásense variacións na relación contractual co CLIENTE, Carla Alfaia Xoiería manterá as condicións xerais de contratación vixentes no momento da formalización do contrato.

Data de última actualización: 21/09/2020